"Wielka sztuka wychowania polega nie tylko na tym,  by myśleć o dziecku, lecz również by myśleć z dzieckiem,  starając się przyswoić sobie to, co dzieje się w jego głowie i sercu." - ks. Caston Courtois

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
we Wrocławiu, ul. Kościuszki 31/1
 

artykuły

» Rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w budowaniu bezpiecznego środowiska szkolnego - Prezentacja opracowana przez Panią Dyrektor Marię Kędzierską oraz Pana pedagoga Grzegorza Sontowskiego

» Seksualnosc dzieci w wieku przedszkolnym ? - Artykuł opracowany przez Panią psycholog Magdalenę Gworys oraz Panią pedagog Renatę Rut

» Przyswajanie drugiego języka już od kołyski ? - Artykuł opracowany przez logopedę, Panią Ewę Pazdro.

» Jak wspomagać dzieci z zaburzeniami lękowymi? - Artykuł opracowany przez Agnieszkę Maćkowską

» SLI – SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE Artykuł opracowany przez logopedę, panią Ewę Pazdro. (Specific Language Impairment)

» Wpływ spożywania alkoholu przez kobietę w ciąży na rozwijajacy sie płód - Płodowy Zespól Alkoholowy (FAS).Artykuł opracowany przez Olgę Kurnatowską (The influence alcohol drinking by pregnant women on fetues - Fetal Alcohol Syndrome)

» Edukacja domowa w Polsce – szanse i zagrożenia. Artykuł opracowany przez Karolinę Martynę

» Wczeœniaki są wœród nas... Artykuł opracowany przez Olgę Kurnatowską (Preterm infants are among us...)

» Rozwj dziecka 3, 4 i 5 lat (3, 4 and 5 years old child personal development.)

» Nadmierne Korzystanie z internetu - badania. Artykuł opracowany przez Panie Marię Kędzierską i Małgorzatę Włodarczyk. (Excessive internet use - study.)


» Jak pracować z dzieckiem nieśmiałym? Praktyczny zestaw porad dla rodziców, opiekunów, nauczycieli opracował pan Łukasz Nikel, psycholog. (How to work with your shy child? Practical set of tips for parents, teachers.)


» Mowa jako dźwiękowy sposób porozumiewania się ludzi. Artykuł opracowany przez logopedę, panią Ewę Pazdro. (Speaking as a sound way of communication between people).


» Zaburzenia nastroju u nastolatka - zagrożenie depresją i samobójstwem. Artykuł opracowany przez pedagoga - panią Dominikę Tomczyszyn. (Immersions a teenager's mood - the risk of depression and suicide.)


» Rady i wskazówki dla młodzieży jąkającej się. Artykuł opracowany przez logopedę - panią Ewę Pazdro. (Tips and advice for stuttering youth people.)


» Mobbing wśród uczniów. Artykuł opracowany przez pedagoga - panią Dominikę Tomczyszyn. (Bullying among students.)


» Rola sztuki w rozwoju i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Artykuł opracowany przez pedagoga - panią Annę Konopkę. (The role of art in the development and rehabilitation for people with intellectual disabilities.)


» Kiedy dziecko nie chce iść do przedszkola... czyli o problemach adaptacyjnych dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną. Artykuł opracowany przez psychologa - panią Magdalenę Gworys. (When the child does not want to go to kindergarten ... the problems of adaptation of children starting pre-school education.)


» Dostosowanie wymagań edukacyjnych. Zasady ogólne oraz wskazówki dla nauczycieli. Artykuł opracowany przez psychologa - panią Ewę Okręglicką-Forysiak. (Adapting educational requirements. The general principles and guidelines for teachers.)


» Doradztwo zawodowe w przekroju życiowym Prezentacja opracowana przez psychologa - panią Ewę Jagiełłowicz oraz pedagoga - panią Annę Konopkę. (Career counseling.)


» Genogram rodzinny. Artykuł opracowany przez pedagoga - panią Annę Konopkę. (Family genogram.)


» Zalecenia i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci jąkających się. Artykuł opracowany przez logopedę - panią Ewę Pazdro. (Recommendations and guidelines for parents and educators of children who stutter.)


» Samodzielność przedszkolaka. Artykuł opracowany przez pedagoga - panią Annę Konopkę. (Independence of kindergarten.)


» Rozumienie trudności i planowanie terapii dziecka z ADHD na podstawie analizy systemowej. Artykuł opracowany przez psychologa - panią Martę Ziółkowską. (Understanding the difficulties and planning treatment of a child with ADHD on the basis of system analysis.)


» Kształtowanie się mowy dziecka oraz uwarunkowania jej rozwoju. Artykuł opracowany przez logopedę - panią Ewę Pazdro. (Development of the child's speech and the conditions of its development.)


» Wyznaczanie granic dziecku. Dlaczego warto wytyczać dziecku granice? Artykuł opracowany przez panią Aleksandrę Mizerską. (Setting boundaries. Why we should set boundaries for children?)


» Czy dzieciom potrzebna jest Konwencja? Artykuł opracowany przez pedagoga - panią Marię Kędzierską. (Do children need a Convention?.)


» Teoria pozytywnej emocjonalności. Artykuł (tłumaczenie z jęz. ang.) opracowany przez psychologa - panią Małgorzatę Włodarczyk. (The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions.)


» Techniki pamięciowe. Lewopółkulowe i prawopółkulowe metody zapamiętywania. Artykuł opracowany przez psychologa - pana Marcina Kulpekszę. (Memory techniques. Left and right brain methods of memorization.)


» 10 zasad dobrego samopoczucia dziecka w rodzinie. Artykuł opracowany przez pedagoga - panią Annę Konopkę. (10 rules of the well-being of the child in the family.)


» Kto powinien uczyć zdolnych uczniów? Artykuł (tłumaczenie z jęz. ang.) opracowany przez psychologa - panią Małgorzatę Włodarczyk. (Who should teach gifted students?)


» Twoje dziecko to wzrokowiec, słuchowiec czy kinestetyk? Artykuł opracowany przez psychologa - panią Ewę Okręglicką-Forysiak. (Is your child visualiser, audile or kinesthetic?)


» Wpływ grupowej muzykoterapii z elementami rytmiki na rozwój zdolności twórczych dzieci w wieku wczesnoszkolnym - na przykładzie badań własnych - opracowała mgr Wioletta Szymczak - psycholog (The effect of group music therapy with elements of rhythm on the development of creative abilities of children in early school age - based on the our own research.)


» Muzykoterapia - metoda wspomagająca rozwój dziecięcej twórczości - opracowała mgr Wioletta Szymczak - psycholog (Music Therapy - method of supporting development of children's creativity.)


» Krótki przewodnik po ogólnoeuropejskim systemie klasyfikacji gier - opracował mgr Grzegorz Sontowski - pedagog (Quick guide to the pan-European classification system for games.)


» Komputer - w drodze do uzależnienia - opracowała mgr Aleksandra Szymczak - psycholog (Computer - on the road to addiction.)


» Czy zawsze to niechęć do szkoły? Czyli słów kilka o nauczaniu indywidualnym - opracowała mgr Ewa Pazdro - logopeda (Is it always reluctance to school? Or a few words about indyvidual teaching.)


» Zaburzenia w procesie porozumiewania się językowego słownego u chorych psychicznie - opracowała mgr Ewa Pazdro - logopeda (Disorders in the process of linguistic verbal communication by the mentally ill.)


» Współczesne Oblicze Anoreksji - opracowała mgr Małgorzata Włodarczyk - psycholog (The modern face of anorexia nervosa.)


» Zaburzenia zachowania a nauczanie indywidualne - opracował mgr Marcin Kulpeksza - psycholog (Behavior disorders an idindyvidual teaching.)


» Słuch fonematyczny - opracowała mgr Ewa Pazdro - logopeda (Phonemic hearing.)


» Dbamy o prawidłowy rozwój mowy naszych dzieci - opracowała mgr Ewa Pazdro - logopeda (We take care of correct speech development of our children.)


» Uczeń zdolny - kim jest i skąd się biorą jego zdolności - opracowała mgr Małgorzata Włodarczyk - psycholog (A gifted student - who they are and where they their abilities come from?)


» Biofeedback - opracowała mgr Małgorzata Włodarczyk - psycholog (Biofeedback.)